tisdag 28 januari 2020

Gölingstorpsläkten

Boken Gölingstorpsläkten beskriver den släkt som innehade Gölingstorp i Nittorp åtminstone under 350 år. År 1567 omnämns gästgivaren Måns i Gölingstorp. År 1915 säljer hans sonsons sonsons dottersons dottersons son son, Axel Carlsson, gården som då går ur släkten.


Gästgiveriet i Gölingstorp

I boken huvudavsnitt beskrivs de som innehade gård och gästgiveri. För varje innehavare görs en kort beskrivning av deras barn och barnbarn. 

Gästgiveriet var relaterat till Gölingstorp Norregården, tidvis drevs gästgiveriet av två gästgivare som vardera innehade en halva av gården. Genom innehavarens Svenning Carlsons giftermål kom en halvan av gården att brukas tillsammans med Gölingstorp Näbbagården.

Gästgivarna kom över tid att bilda ett över skikt i bondeståndet vilket speglar sig i deras giftermål. Gästgivaren Måns Jönsson gifte sig med kyrkoherdedottern Elisabet Lysell som var en mycket driftig kvinna, Giftermål med andra gästgivaresläkter, ibland på flera håll, var vanliga. Detta visas bland annat genom genom relationer släkten Kjöllerström, som innehade gästgiveriet i Öreryd och gästgivarsläkterna i Kättsjö i Ljungsarp, Tostarp i Tranemo, i Brunn och Marbäck.

I de senare generationerna blev handel en huvudverksamhet. Svenning Carlsson drev en omfattande handelsverksamhet som även innefattade import av klockor. Hans son, August Carlson, blev grosshandlare och skeppsredare i Göteborg och var vid sekelskiftet 1900 en av de i Göteborg som hade högst inkomst.

Boken, som finns i både papper och e-bok, kan beställas hos BOD.onsdag 6 november 2019

Om släkten Lindmans ursprung


I Släkt och Hävd 2019:3 har jag publicerat en artikel om släkten Lindmans ursprung. Det har funnits en hel del missuppfattningar. I artikeln görs ett försök att gå till botten med dessa. Slutsatsen är att bonden Arvid Bengtsson, boende först i Lindrum och sedan i Knogrem, Ölsremma, är den förste stamfadern. Han var far till frälsebefallningsmannen Björn Arvidsson i Mörkö, Ölsremma, som vars söner var kyrkoherden Arvid Lindman i Mjöbäck och bonden Carl Björnsson i Mörkö, Ölsremma.

måndag 23 juli 2018

Farmers and Inn keepers at the border between the provinces of Västergörland and Småland

A new book "Bönder och gästgivare på gränsen mellan Västergötland och Småland" (English translation "Farmers and Inn keepers at the border between the provinces of Västergörland and Småland") will tell about ancestors and descendants to Magnus Magnusson (1822-1881) and Anna Cajsa Johannesdotter (1822-1910) i Mårtenstorp Mellomgården, Ullasjö. Both born in the parish of Nittorp.


Magnus Magnusson och Anna Cajsa Johannesdotter.

The ancestors of Magnus Magnusson and Anna Cajsa Johannesdotter originates from a quite small area at the border between the provinces of Västergörland and Småland. A majority from the parishes of Ljungsarp and Nittorp as well as neighboring parishes such as Gällstad, Marbäck, Norra Unnaryd, Tranemo, Ölsremma and Öreryd. There are a few branches from some more distant areas, the most distant comes from Germany through barber-surgeon Kristian Fischer.

A number of the ancestors have through generations been inn-keepers at the inns of Gölingstorp, Nittorp and Öreryd. The majority were farmers, some of them participated in the local society as members of local councils and churchwardens. The father of Magnus Magnusson, Magnus Johansson, was responsible for building the new church of Nittorp. There were also soldiers and horsemen. Johannes Ask, fathers father of Magnus Magnusson, advanced to sergeant major and participated in two early 1800 campaigns in Germany.

The purpose of the book is to give more information about the individuals than the very basic information that could be retrieved from church records. Through a rich number of records kept by the local courts it ha been possible give sharper contours even though it is seldom possible to create a full image. Here we find inheritance and property disputes, disputes with neighbors, trade issues and much more. Among the more spectacular is events is the manslaughter committed by barber-surgeon Kristian Fischer on journeyman. For this he received a death sentence that was commuted to a heavy fine.

The Kjöllerström family is among the ancestors of Magnus Magnussons. The first three generations of this family is described in a separate book En korpral, en länsman, en gästgivare. Ett bidrag till släkten Kjöllerström personhistoria (English translation "A corporal, a sheriff, an inn keeper. A contribution to the history of thh Kjöllerström family"), published in 2017.

As the material has been extensive, a separate book, the Gölingstorp family, will be published. The book describes the family that owned the inn in Gölingstorp for at least 350 years. Magnus Magnusson's grandfather, Peter Mårtensson belonged to this family.

The Magnus Magnusson and Anna Kajsa Johannesdotter have five children, of which three Salomon Alfred Magnusson, Matilda Vilhelmina Asplund and Johan Emil Magnusson have surviving descendants. Below follows photos of Magnus Magnussons and Anna Kajsa Johannesdotters children:


Salomon Alfred Magnusson (1848-1931). Has descendants.


Matilda Vilhelmina Magnusdotter Asplund (1851-1929) och Anders Magnus Asplund (1854-1934). Has descendants.


Johan Emil Magnusson (1854-1886). Has descendants.


Frans Justus Magnusson (1858-1880). Has no descendants.


Augusta Maria Magnusdotter Brolin (1865-1939). Without issue. Has no descendants.

In total 421 descendants have been identified. Branches, who emigrated to US, are not fully research which means that the total number of descendants is bigger. The  descendants are identified, distributed as follows:
 • Children: 5
 • Grandchildren: 14
 • Grandchildren's children: 31
 • Grandchildren's grandchildren's : 65
 • Grandchildren's grandchildren's children: 117
 • Grandchildren's grandchildren's grandchildren: 159
 • Grandchildren's grandchildren's grandchildren children: 30
Four of the grandchildren emigrated to US where there are descendants.

The book's script is now complete. Now the descendants will be contacted to check information and to try to find photos of the oldest generations.

The book will be published as an e-book as well as an printed book.

lördag 21 juli 2018

Bönder och Gästgivare på gränsen mellan Västergötland och Småland

En kommande bok, med arbetsnamnet "Bönder och gästgivare på gränsen mellan Västergötland och Småland" kommer att behandla förfäder och ättlingar till Magnus Magnusson (1822-1881) och Anna Cajsa Johannesdotter (1822-1910) i Mårtenstorp Mellomgården, Ullasjö. Båda var födda i Nittorp.


Magnus Magnusson och Anna Cajsa Johannesdotter.

Förfäderna till Magnus Magnusson och Anna Cajsa Johannesdotter är geografiskt i huvudsak koncentrerade till Ljungsarp och Nittorp med intilliggande socknar som Gällstad, Marbäck, Norra Unnaryd, Tranemo, Ölsremma och Öreryd. Några få grenar kommer utanför detta område och då främst från Östbo härad, sannolikt kommer också en gren från Tyskland genom fältskären Kristian Fischer.

Flera har i generationer verkat som gästgivare i Gölingstorp, Nittorp och Öreryd. I övrigt har de flesta av förfäderna varit skatte- eller kronobönder där flera innehaft uppdrag i lokalsamhället som som nämndemän och kyrkvärdar. Magnus Magnussons far, Mangnus Johansson, var föreståndare för bygget av Nittorps kyrka. Andra har varit soldater och ryttare. Magnus Magnussons farfar, Johannes Ask, avancerade till fältväbel och deltog i två tyska fälttåg under 1800-talets början.

Syftet med boken är att ge en bild som är fylligare bild än den som enbart ges genom kyrkböckernas ganska magra uppgifter. Genom de fantastiska domböckernas material har bilden för vissa av individer kunnat ges skarpare konturer även om det sällan varit möjligt att skapa en helhetsbild. Här förekommer arvs- och ägotvister, bråk med grannar, nyodlings- och förbättringsarbeten, hästbyten, handel och mycket annat. Bland det mer spektakulära finns fältskären Kristian Fischers dråp på sin gesäll för vilken han dömdes till döden, ett straff som omvandlades till böter.

I boken ingår ett fördjupningsavsnitt som handlar om släktförhållandena i Fiås, Nittorp, en gård till vilken flera linjer går tillbaka. Här finns klockaren Nils Gunnarsson, död 1706, till vilken Magnus Magnusson härstammar på två linjer och Anna Kajsa Johannesdotter på en linje. Här finns skattebonden Måns i Fiås, död omkring 1600, till vilken det också går tre linjer.

Bland Magnus Magnussons förfäder finns släkten Kjöllerström, vars tre första generationen, behandlas i boken En korpral, en länsman, en gästgivare. Ett bidrag till släkten Kjöllerström personhistoria. I samband med utgivandet av den nu aktuella boken kommer också en andra något uppdaterad upplaga av "Kjöllerströmboken" att ges ut.

Då materialet varit omfattande har också ett ursprungligt bakgrundsavsnitt om gästgivarna i Gölingstorp, Nittorp, Gölingstorpsläkten, givits ut som en separat bok. Boken beskriver den släkt som innehade gästgiveriet i Gölingstorp under åtminstone 350 år. Magnus Magnussons morfar, Peter Mårtensson, var gästgivareson från Gölingstorp och tillhörde denna släkt.

Ytterligare ett planerat bakgrundsavsnitt blev istället artikeln Om släkten Lindmans ursprung i tidskriften Släkt och Hävd. Bland Anna Kajsa Johannesdotters förfäder finns bonden Carl Björnsson i Mörkö, Ölsremma, som var bror till kyrkoherden Arvid Lindman i Mjöbäck och stamför för släkten Lindman. I artikeln förs släkten ytterligare två generationer bakåt. Denna släkts mest kände medlem, var kyrkoherdens sonsons sonson och namne, amiralen och statministern Arvid Lindman, en av vårt lands ledande politiker under 1900-talets början.

Magnus Magnusson och Anna Kajsa Johannesdotter hade fem barn av vilka tre, Salomon Alfred Magnusson, Matilda Vilhelmina Asplund och Johan Emil Magnusson har ättlingar. Neden följer foton av barnen:


Salomon Alfred Magnusson (1848-1931). Har ättlingar.


Matilda Vilhelmina Magnusdotter Asplund (1851-1929) och Anders Magnus Asplund (1854-1934). Har ättlingar.


Johan Emil Magnusson (1854-1886). Har ättlingar.


Frans Justus Magnusson (1858-1880). Har inga ättlingar.


Augusta Maria Magnusdotter Brolin (1865-1939). Har inga ättlingar.

I arbetet med boken har 421 ättlingar identifierats. Grenar, som emigrerat till USA, är inte fullt ut kartlagda varför det totala antalet ättlingar är fler. Identifierade ättlingar är fördelade på generationer enligt följande:
 • Barn: 5
 • Barnbarn: 14
 • Barnbarns barn: 31
 • Barnbarns barnbarn: 65
 • Barnbarns barnbarns barn: 117
 • Barnbarns barnbarns barnbarn: 159
 • Barnbarns barnbarns barnbarns barn: 30
Fyra av barnbarnen emigrerade till USA där det finns ättlingar.

Bokens manus är nu färdigställt. Nu kommer ättlingarna kontaktas för att kontrollera uppgifter och för att försöka hitta foton av de äldsta generationerna.

Boken kommer att ges ut dels som en e-bok och dels i en tryckt version.

torsdag 9 februari 2017

De som lämnade SverigeBoken berättar om några utvandraröden i författarens släkt utifrån resor till USA åren mellan 1971 och 2005.

Aktuella stater i USA är Arizona, Colorado, Minnesota, New Jersey, New York, Kansas och Utah. Även ett besök i Kanada berörs.

Bland de släkter utvandrarna etablerat och som fortlever i USA finns släktnamn som Aberg, Eklund och Thor. Särskilt intressanta personer bland utvandrarna är en miljökämpe och politiker i Wisconsin, en chaufför hos finansfamiljen Vanderbildt-Twonbly och en soldat i Första Världskrigets skyttegravar, som är nära att stupa.

Boken finns att köpa hos:
En korpral, en länsman, en gästgivareEn personhistoria över tre gestalter i släkten Kjöllerströms historia. Dessa personers levnad spänner över både Stormaktstiden och Frihetstiden, epoker som i denna bok framträder genom en korprals, en länsmans och en gästgivares ögon.

Den förste säkert belagde stamfadern, Mikael Björnsson i Ingarp, Åsenhöga, är först i raden. Han drog ut i stormaktstidens krig flera gånger och stred i både Danmark och Tyskland. Näst i raden kommer Mikael Björnssons son, Ingemar Kjöllerström, den som tar upp släktnamnet. Ingemar Kjöllerström är stridbar länsman i Mo härad och är också gästgivare i Öreryd. Sist i raden kommer Ingemar Kjöllerströms son, Petter Kjöllerström, färgstark gästgivare i Öreryd under nästan 60 år.

I boken studeras även släktens tidiga ursprung. I brist på källor kan ursprunget inte säkert beläggas men en trolig hypotes sätts upp.

Boken, innehållande 140 sidor, finns att köpa hos:
Personregister
Följande personer är nämnda i boken:

A
Adamsson Fredrik, Håkansgården, Öreryd.................... 87
Ambjörnsson Anders, Lilla Bryna, Angerdshestra......... 70
Ambjörnsson Bengt, Bjärsved, Öreryd.......................... 49
Ambjörnsson Bengt, Brynsås, Norra Unnaryd.............. 69
Ambjörnsson Johan, Norra Unnaryd............................. 32
Ambjörnsson Per, Portesbo, Norra Unnaryd..... 32, 52, 71
Ambjörnsson Rooth Anders, förvaltare Källeryd........... 41
Amundsson Mikael, Skarköp, Åsenhöga............... 21, 119
Anders, Broddarp, Åsenhöga....................................... 119
Anders, Krakhult, Norra Unnaryd.................................. 69
Anders, Slungsås, Kävsjö............................................. 106
Anders, Sommarhult, Stengårdshult............................... 27
Anders, Svansö, Bottnaryd............................................. 66
Andersdotter Anna................................................... 40, 43
Andersdotter Anna, Roten, Bondstorp........................... 40
Andersdotter Elsa, Arvidabo, Angerdshestra................. 45
Andersdotter Ingeborg, Broddhult, Åsenhöga.............. 119
Andersdotter Karin, Jönköping....................................... 18
Andersdotter Katarina, Åsen, Mossebo........................ 101
Andersdotter Stahle Kerstin, Uddevalla.......................... 20
Andersson Anders, artillerist.......................................... 56
Andersson Anders, Ingarp, Åsenhöga........................... 18
Andersson Anders, länsman....................... 69, 71, 74, 128
Andersson Anders, Ryd Matsagård, Mulseryd.............. 36
Andersson Anders, Öreryd............................................ 39
Andersson Erik............................................................... 61
Andersson Erik, dräng.................................................... 66
Andersson Erik, riksdagsman, Skogslid, Bottnaryd....... 27
Andersson Gunnar, frilloson........................................ 123
Andersson Gunnar, länsman, Grytered, Hulared.. 122, 123
Andersson Håkan, dräng, Öreryd................................... 50
Andersson Håkan, soldat.......................................... 32, 33
Andersson Johan, Bjärsved, Öreryd......................... 42, 79
Andersson Johan, Bålabo. Bottnaryd............................. 36
Andersson Johan, torpare, Nackebo, Bottnaryd............. 36
Andersson Jon, Kullhestra.............................................. 96
Andersson Jon, Soldat, Nackebo, Bottnaryd.................. 36
Andersson Jöns, artilleriknekt.................................. 41, 42
Andersson Jöns, Bissefäll, Åker.................................. 108
Andersson Jöns, Hånger................................................ 22
Andersson Jöns, Karshult......................................... 77, 78
Andersson Jöns, kyrkvaktare, Åsenhöga....................... 30
Andersson Jöns, Mulseryd....................................... 56, 57
Andersson Kinberg Jon, handelsman Borås................... 27
Andersson Lars.............................................................. 97
Andersson Lars, gästgivare, Nissaryd, Långaryd........... 97
Andersson Lars, Svansjö, Bottnaryd.............................. 26
Andersson Lars, Öjhult, Valdshult................................. 40
Andersson Mikael, Abborrakull, Åsenhöga................. 119
Andersson Mikael, Galtås, Åker.................................. 119
Andersson Mårten, Landbogården, Öreryd.................... 79
Andersson Mårten, Ulvestorp, Öreryd............... 85, 86, 87
Andersson Mårten, Valdshult......................................... 52
Andersson Nils, Källenäs, Angerdshestra...................... 36
Andersson Nils, Nissanäs, Angerdshestra..................... 40
Andersson Nils, soldat, Skogslid, Bottnaryd.................. 25
Andersson Peder, Harfall, Åker................................... 108
Andersson Per, Bösshult, Norra Hestra......................... 68
Andersson Per, Ingarp, Åsenhöga.................................. 18
Andersson Per, Slungsås, Kävsjö......................... 106, 108
Andersson Per, Ulvestorp, Öreryd................................. 82
Andersson Per, Västergården, Öreryd............................ 68
Andersson Per, Öreryd................................................... 32
Andersson Sven, Bjärtorp.............................................. 87
Andersson Sven, Fagerberg, Öreryd.............................. 26
Andersson Sven, Flahult, Åsenhöga.............................. 60
Andersson Sven, Hyltan, Åsenhöga............................... 17
Andersson Sven, Mossebo............................................. 85
Andersson Trotte, Slungsås, Kävsjö..................... 106, 108
Andersson Zackarias, Töllstorp, Gnosjö........................ 23
Anderssson Lars, Gynnås, Åsenhöga............................ 29
Andreae Andreaes, kyrkoherde, Bottnaryd............... 41, 60
Andreae Jakob, kyrkoherde, Åsenhöga 106, 108, 115, 127
Anna Håkansdotter, Ingarp, Åsenhöga........................... 20
Anna Katarina Persdotter, borgmästaränka, Jönköping.. 18
Anna, Vallentin Kjöllerströms hustru............................. 76
Antonsdotter Elisabet................................................ 30, 60
Arvidsdotter Britta, Ulvestorp, Öreryd........................... 95
Arvidsdotter Catharina, Stackebo, Mossebo................. 101
Arvidsdotter Catharina, Stommen, Mossebo................ 129
Arvidsdotter Gunnel, Öjhult, Valdshult.......................... 40
Arvidsdotter Ingeborg, Stommen, Mossebo................. 121
Arvidsson Sven, Mårtenstorp, Öreryd........................... 41

B
Barckman Johan, fänrik.................................................. 75
Bark Mattias, hovsmed, Jönköping................................ 86
Bengt, borgare, Hörnet, Jönköping................................. 37
Bengt, Spexhult, Bottnaryd............................................. 56
Bengtsdotter Moberg Cajsa, Öreryd............................. 101
Bengtsdotter Ragnela, Ledshestra, Bottnaryd................. 34
Bengtsdotter Sara, Smedjebo.......................................... 85
Bengtsson Ambjörn, Bosarp, Mulseryd......................... 79
Bengtsson Anders, Lilla Hökhult, Norra Unnaryd......... 62
Bengtsson Gunne, soldat, Kvarnarp, Berga.............. 18, 19
Bengtsson Lars, Lunnarsbo, Stengårdshult.................... 29
Bengtsson Lars, Remma, Norra Unnaryd....................... 58
Bengtsson Per, Gunnilstorp, Åsenhöga.................. 18, 109
Bergia Catharina, prästänka, Stengårdshult..................... 71
Bergman Hans, häradshövding, Västbo......................... 30
Bernhardi Jonas, student............................................... 106
Bernhardi Suno, student............................................... 106
Billberg Gustaf Otto, ryttmästare.............................. 95, 96
Biugg Ellika, gästgiverska, Norra Unnaryd.................... 95
Bjugg Lars, komminister, Stengårdshult....... 32, 37, 66, 72
Björn, Gunnilstorp, Åsenhöga...................................... 109
Björn, länsman, Nennesmo, Reftele.............................. 105
Björn, Starrike, Åker.................................................... 109
Björn, Öjhult, Valdshult............................................... 109
Björnsdotter Karin........................................................ 106
Björnsson Anders, Gynnås, Åsenhöga.......................... 29
Björnsson Björn, länsman, Tokarp, Anderstorp 105, 106, 108
Björnsson Jakob, länsman, Nennesmo, Reftele............ 105
Björnsson Mikael, korpral, Ingarp, Åsenhöga 5, 9, 11–20, 60, 108, 109, 111, 113, 114, 116, 119, 127–28
Björnsson Nils, fältväbel, Hillerstorp, Kävsjö.. 9, 111, 112
Bo, Lönekulla, Berga...................................................... 19
Bogren Daniel, länsman.......................... 85, 91, 92, 93, 94
Bondesson "lille" Nils.................................................. 116
Bondesson Ingemar, Ingarp, Åsenhöga.......................... 11
Bondesson Jöns.............................................................. 18
Broddesson Lars, Ingarp, Åsenhöga.............................. 19
Bryngelsson Måns........................................................ 123
Bånge Carl, kronolänsman Se Eriksson Bånge Carl, kronolänsman
Börjesson d.ä. Jöns, Slungsås, Kävsjö................. 115, 116
Börjesson Håkan, Slungsås, Kävsjö............................. 114
Börjesson Joen, Mjogaryd, Kävsjö............................... 114
Börjesson Jon, Mo, Åsenhöga..................................... 119
Börjesson Jöns, Slungsås, Kävsjö................................ 114
Börjesson Lars, Håkontorp, Åsenhöga................. 113, 114

C
Camitz Johan, brukspatron............................................. 80
Carlsdotter Karin, Elsabo, Mulseryd............................... 25
Cassel Johan................................................................... 84
Claesson Nils, Svansö, Bottnaryd.................................. 58
Clementsson Adam, Håkansgården, Öreryd 83, 84, 85, 87, 88, 97, 129
Clementsson Jöns, Håkansgården, Öreryd..................... 79
Colliander Bergerus, kyrkoherde, Åsenhöga 38, 54, 75, 105, 106, 108
Colliander Zackarias, kyrkoherde. Åsenhöga................. 32
Colliandra Katarina, Norra Unnaryd............................... 75

D
Dahlberg Erik, landshövding.............................. 25, 57, 64
Dahlberg Johan............................................................... 53
Dahlström Benjamin, befallningsman..... 49, 64, 70, 71, 72
Daniel, Snärebo, Norra Hestra.................................. 37, 60
Daniel, Tunnabo, Stengårdshult...................................... 29
Danielsdotter Kerstin, Jonas Skamfoots hustru 33, 34, 35, 36
Danielsdotter Kerstin, Älmås.......................................... 40
Danielsdotter Maria........................................................ 39
Davidsson Jöns, Lycke................................................... 79
Durell Elisabeth Maria, friherrinna................................. 72
Durell Magna Birgitta..................................................... 22
Durell Magnus, landshövding.................................. 21, 60
Durell Nils, överste................................................... 60, 63

E
Eckerström Eva Maria, Åsen, Mossebo....................... 101
Eek Brita, Jära, Mulseryd............................................... 89
Eek Katarina, Öreryd 23, 30, 50, 51, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Ekeberg Zackarias, befallningsman........................... 25, 28
Ekebohm, lantmätare....................................................... 65
Ekerot, lanträntmästare.................................................... 72
Elg Pettersson Simon, handelsman, Jöknöping.............. 85
Elg Simon, handelsman, Jönköping.......................... 85, 86
Elin, Slungsås, Kävsjö.................................................. 115
Elsa, änka, Gärde, Norra Unnaryd.................................. 47
Elversson Anders, Öjhult, Valdshult.............................. 62
Erik, Julved, Källeryd..................................................... 86
Erik, Stora Hålabo, Bondstorp........................................ 71
Eriksdotter Sigrid, Skogslid, Bottnaryd.................... 25, 33
Eriksson Bånge Carl, kronolänsman............................. 101
Eriksson Jakob, Slungsås, Kävsjö................ 113, 114, 115
Eriksson Johan, Söderskog, Åsenhöga.......................... 91
Eriksson Jöns, soldat...................................................... 41
Eriksson Jöns, Viken, Bottnaryd.................................... 59
Eriksson Måns, Abbrorrakull, Åsenhöga..................... 119
Eriksson Nils, Gärde, Norra Unnaryd...................... 32, 69
Eriksson Per, Erkeberg................................................... 22
Eriksson Per, Mossebo, Öreryd............................... 47, 61
Erlandsson Anders, Håkentorp, Åsenhöga..................... 20
Erlandsson Erland, Öreryd............................................. 83
Esbjörn, Isatorpet, Mulseryd.......................................... 49

F
Fischer Elisabet, gästgiverska, Öreryd............................ 77
Fischer Kristian, fältskär, Starrike, Åker......................... 77
Flack, assessorska.......................................................... 91
Fleetwood Adolf, Ryttmästare...................................... 106
Folckberg Olof, bruksinspektor...................................... 84
Folin Sven, kyrkoherde, Svarttorp........................ 100, 120
Fredik Vilhelm, kurfurste, Brandenburg......................... 15

G
Gabrielsson Daniel, Skövde........................................... 35
Germund, Svansö, Bottnaryd....................................... 108
Giers Aegidius, landskamrerare...................................... 59
Giers Lars, kronobefallningsman 27, 48, 51, 58, 59, 62, 71
Giös Helena, Starrike, Åker............................................ 77
Giöther Carl, uppbördsman...................................... 26, 65
Grelsson Ernest, korpral............................................... 106
Gröndell Johan............................................................. 122
Gröndell Jonas.............................................................. 122
Gröndell Mattias, kyrkoherde, Tvååker........................ 122
Gröndell Nils, mönsterskrivare............................. 122, 123
Gudmundsson Jon, Mossebo, Öreryd............................ 83
Gunnar, Hornhult, Nittorp............................................ 123
Gunnar, Ryda, Nittorp.................................................. 123
Gunnarinus Sveno, kyrkoherde, Bottnaryd 30, 32, 41, 46, 56
Gunnarsson Ambjörn, Råsilt........................................ 110
Gunnarsson Anders, länsman....................................... 123
Gunnarsson Gröndell Anders, länsman, Grytered, Hulared                       122
Gunnarsson Hans, Söttersbo, Norra Unnaryd................ 71
Gunnarsson Johan, fiskal............................................... 27
Gunnarsson Johan, Mossebo, Öreryd............................ 83
Gunnarsson Måns, ryttare, Råsilt................................. 110
Gunnarsson Nils, Fiås, Nittorp............................... 122–23
Gunne, Gunlabo, Dalstorp............................................ 123
Gunne, Hackered, Hulared........................................... 123
Gunne, Ryd, Ölsremma................................................ 123
Gunne, Åkerhult, Hulared............................................ 123
Gunnel, Söttersbo, Norra Unnaryd................................. 57
Gustafsson Gustaf.......................................................... 49
Gustav II Adolf, Kung av Sverige................................ 105
Gyllenhammar Johan, förare........................................... 58
Gyllensvärd Beata, Stigaryd, Mulseryd........ 27, 30, 60, 61

H
Hagelberg Olof, pipare................................................... 29
Hand Erik, överste........................................................ 110
Hans, Mellangården, Norra Unnaryd............................. 44
Hansdotter Britta............................................................. 40
Hansdotter Catharina, Gölingstorp Norregård, Nittorp. 101
Hansdotter Moberg Ingeborg, Öreryd.......................... 101
Hansdotter Märit, Jära, Mulseryd................................... 40
Hansson Arvid, Mellangården, Norra Unnaryd 41, 43, 44, 45
Hansson Hans, kronolänsman........................................ 97
Hansson Håkan, Boshult................................................ 77
Hansson Ivar, soldat, Styrshult, Stengårdshult............... 29
Hansson Joen, Boshult................................................... 77
Hansson Jonas...................................... Se Jonas Skamfoot
Hansson Josef, talman, Stommen, Mossebo 93, 98, 101, 121, 129
Hansson Jöns, gästgivare, Bredaryd............................. 122
Hansson Jöns, Södra Valdshult, Valdshult.............. 47, 52
Hansson Lars, frälsefogde, Stora Hökhult, Norra Unnaryd....................... 35
Hansson Lars, sockenskomakare, Hösabo..................... 26
Hansson Lars, Sulebo, Byarum.......................... 43, 44, 45
Hansson Lars, Västergården, Norra Unnaryd.......... 78, 79
Haquini Benedictus, Skrake............................................ 35
Hedengren Johan, sockenskräddare, Braås torp, Drev... 74
Hillebrand Hendrich, gästgivare, Norra Unnaryd........... 69
Hindriksson Jakob, kornett............................................. 60
Holmgren Hans............................................................ 100
Horn Christer............................................................ 28, 31
Hornaeus Andreaes, kyrkoherde, Rogberga................... 61
Hultquist Peter, inspektor, Göteryd.............................. 100
Håkan (................................................. 108, 114, 115, 116
Håkan, Karsbo, Norra Unnaryd...................................... 57
Håkan, nämndeman, Kolabo, Stengårdshult............. 46, 54
Håkan, Portesbo, Norra Unnaryd....................... 32, 59, 60
Håkan, soldat.................................................................. 52
Håkansdotter Anna, Skärvhult, Åsenhöga...................... 20
Håkansdotter Elin, Bränneshylte, Kulltorp...................... 20
Håkansdotter Elin, piga, Öreryd............................... 37, 60
Håkansdotter Elin, Slungsås, Kävsjö............................ 114
Håkansdotter Elin, Öreryd.............................................. 32
Håkansdotter Elsa, Hillerstorp, Kävsjö....................... 9, 20
Håkansdotter Karin, Skärvhult och Skarköp,Åsenhöga 20, 21, 119
Håkansdotter Maria, Mårtenstorp, Öreryd...................... 79
Håkansson Ambjörn, dräng............................................ 40
Håkansson Amjörn, Långarum, Norra Unnaryd............ 40
Håkansson Anders, Ljungsarp................................. 50, 51
Håkansson Anders, skogvaktare, Stenlida, Stengårdshult 59
Håkansson Anders, Stora Bryna, Angerdshestra........... 31
Håkansson Arvid, Hunsebo, Norra Unnaryd 43, 44, 52, 62
Håkansson Börje, Slungsås, Kävsjö..................... 114, 115
Håkansson Erik, nämndeman.......................................... Se
Håkansson Kjöllerström Mikael, gästgivare, Bölaryd, Villstad                   20
Håkansson Lars, Essebo, Mulseryd............................... 40
Håkansson Lars, soldat................................................... 50
Håkansson Måns, Fagerberg, Öreryd............................. 92
Håkansson Per, den yngre, Skärvhult, Åsenhöga........... 20
Håkansson Per, den äldre, Skärvhult, Åsenhöga............ 20
Håkansson Per, Skärvhult, Åsenhöga............................ 21
Håkansson Peter, kommissarie....................................... 27
Håkansson Samuel, soldat, Arvidabo, Angerdshestra 41, 45
Håkansson Stefan, Granstorp, Åsenhöga............. 113, 114
Håkansson Sven, Fagerberg, Öreryd.............................. 71
Håkansson Sven, gästgivare, Ledshestra, Bottnaryd...... 95
Håkansson Sven, Kolabo, Stengårdshult........................ 40
Håkansson Tillia Christoffer, ryttare, Älvshult, Ambjörnarp                      35, 37
Håkansson Tillia Erik, ryttare, Elgarem, Anderstorp...... 60
Håkonsdotter Elin, Slungsås, Kävsjö............................ 113
Hård Helena.............................................................. 53, 61
Hård Johan, korpral........................................................ 28
Hård, häradshövding...................................................... 85

I
Ingasson Erik.................................................................. 14
Ingasson Jon, Furåset..................................................... 14
Ingeborg Mickelsdotter, Skärvhult, Åsenhöga............... 40
Ingegerd, Slungsås, Kävsjö 41, 42, 43, 44, 74, 105, 108, 115, 116
Ingemar Håkansson, Skärvhult, Åsenhöga..................... 20
Ingemarsdotter Brita, Äspås, Norra Hestra..................... 54
Ingemarsdotter Elsa, Ingarp, Åsenhöga............ 11, 12, 116
Ingemarsson Bonde, Bondarp, Åsenhöga.................... 116
Ingemarsson Joen........................................................... 22
Ingemarsson Zackarias, Torestorp, Åsenhöga.......... 11, 16
Ingrell Brita Kristina, Lidhult.......................................... 21
Ingrell Katarina Elisbet.................................................... 21
Ingrell Per, komminister, Lidhult...................... 18, 21, 127
Ingrell Ulrica, Lidhult..................................................... 21
Ivarsson Anders, Elghult, Källeryd..................... 29, 30, 31
Ivarsson Hans................................................................. 49

J
Jakobsdotter Ingeborg, Hunsebo, Norra Unnaryd.......... 49
Jakobsdotter Ingrid, Källnäs, Angerdshestra.................. 40
Jakobsdotter Wulf Gertrud............................................. 40
Jakobsson d.y. Jakob, Slungsås, Kävsjö.............. 113, 114
Jakobsson d.ä. Jakob, nämndeman, Slungsås, Kävsjö 18, 113, 114, 115, 116
Joen, Slungsås, Kävsjö................................................. 115
Joen, soldat, Kvarnarp, Berga................................... 18, 19
Joensson Nils, Löckna, Mulseryd.................................. 64
Joensson Per, Granstorp, Åsenhöga............................... 38
Joensson Per, Skeda, Rydaholm..................................... 19
Joensson Sven, korpral................................................... 13
Johan, Helgabo, Mulseryd.............................................. 56
Johan, Isatorpet, Mulseryd............................................. 49
Johansson Ambjörn, Norra Unnaryd............................. 32
Johansson d.y. Jöns, Svinhult, Angerdshestra............... 69
Johansson d.ä. Jöns, Svinhult, Angerdshestra................ 69
Johansson Gustaf, gästgivare, Ledshestra, Bottnaryd..... 95
Johansson Gustaf, Mossebo, Öreryd............................. 86
Johansson Johan, soldat................................................. 37
Johansson Jöns, Helgabo, Mulseryd.............................. 69
Johansson Jöns, Svinhlt, Angerdshestra........................ 26
Johansson Lars, Elghult, Källeryd...................... 29, 30, 31
Johansson Lars, Ledshestra, Bottnaryd.......................... 34
Johansson Sven, Norra Unnaryd.................................... 32
Jonae Andreas................................................................ 29
Jonasdotter Ingegerd, Lunden soldattorp, Drev.............. 74
Jonsdotter Barbro, Hjälmsrödjan.................................... 39
Jonsdotter Bengta, Bygget.............................................. 41
Jonsdotter Elin, Grenhestra, Mulseryd........................... 42
Jonsdotter Elin, Slungsås, Kävsjö......................... 115, 116
Jonsdotter Elisabeth...................................................... 122
Jonsdotter Gunilla, Hösabo............................................ 44
Jonsdotter Karin, Slungsås, Kävsjö.............................. 113
Jonsdotter Märit, Västergården, Öreryd......................... 47
Jonsdotter Stina, gästgiverska, Bredaryd...................... 122
Jonsson Anders, Hunsebo, Norra Unnaryd................... 49
Jonsson Anders, Öreryd................................................. 80
Jonsson Barckman Lars, räntmästare.............................. 61
Jonsson Bengt, torpare................................................... 36
Jonsson Börje, Hillerstorp, Kävsjö............................... 115
Jonsson Börje, Mo, Åsenhöga..................................... 119
Jonsson Daniel, gesäll.................................................... 61
Jonsson Erik................................................................. 108
Jonsson Jon, Ingelsbo, Norra Hestra.............................. 50
Jonsson Jon, Stora Bosarp, Mulseryd............................ 62
Jonsson Jöns, Katarina Lindstedts man.......................... 75
Jonsson Lars, Kanshestra, Bondstorp............................. 59
Jonsson Måns, Jära, Mulseryd....................................... 77
Jonsson Nils................................................................. 108
Jonsson Nils, gästgivare, Tostarp, Bredaryd................ 122
Jonsson Nils, Löckna, Mulseryd.................................... 26
Jonsson Nils, soldat, Karsbo, Norra Unnaryd.......... 57, 58
Jonsson Olof, korpral, Karsbo soldattorp, Norra Unnaryd 42
Jonsson Per, soldat, Assarebo, Angerdshestra............... 36
Jonsson Sven, förare...................................................... 11
Jonsson Sven, Knutshult, Mulseryd............................... 28
Jonsson Sven, rustmästare.............................................. 11
Jonsson Sven, soldat...................................................... 65
Jonsson Sven, torpare..................................................... 31
Jonsson Svenning, gästgivare, Öreryd 77, 90, 91, 92, 95, 98, 100, 122
Josefsdotter Anna......................................................... 101
Josefsson Hans, Stommen, Mossebo................... 101, 129
Justenius Daniel, biskop, Växjö..................................... 90
Jöns, Hillerstorp, Kävsjö.............................................. 109
Jöns, Hjälmsrödjan......................................................... 38
Jöns, knekt, Slungsås, Kävsjö...................................... 115
Jöns, Millomgården, Norra Unnaryd.............................. 52
Jöns, Mulseryd............................................................... 58
Jöns, Slungsås, Kävsjö................................................. 106
Jöns, soldat, Öreryd........................................................ 60
Jöns, Ulvestorp, Öreryd................................................. 66
Jönsdotter Elsa, Ingarp, Åsenhöga................................. 40
Jönsdotter Elsa, Södra Valdshult, Valdshult................... 47
Jönsdotter Ingeborg, Rannebo, Åsenhöga...................... 18
Jönsdotter Ingrid, Håkansgården, Öreryd....................... 41
Jönsdotter Ingrid, Marsås, Kävsjö.................................. 21
Jönsdotter Ingrid, soldathustru, Virvhult, Stengårdshult 39
Jönsdotter Ingrid, Öreryd......................................... 41, 42
Jönsdotter Karin, Kullhestra............................................ 96
Jönsson Anders, Landbogården, Öreryd........................ 96
Jönsson Anders, Öreryd................................................. 29
Jönsson Börje, knekt, Slungsås, Kävsjö....................... 115
Jönsson Erik, Norra Unnaryd......................................... 32
Jönsson Håkan, Portesbo, Norra Unnaryd..................... 48
Jönsson Håkan, Slungsås, Kävsjö................ 114, 115, 116
Jönsson Hörnberg Anders, ryttare, Elgarem, Anderstorp 54
Jönsson Isak, Brännhult, Norra Hestra..................... 30, 37
Jönsson Israel, dräng, Öreryd............................. 66, 68, 70
Jönsson Johan, Roten, Bondstorp.................................. 40
Jönsson Johannes, gästgivare, Öreryd.......................... 101
Jönsson Jon, Ingarp, Åsenhöga...................................... 19
Jönsson Jon, ryttare, Mertesbo....................................... 60
Jönsson Jöns, Håkentorp, Åsenhöga.............................. 32
Jönsson Jöns, klockare, Mulseryd.................................. 31
Jönsson Jöns, Mariebo................................................... 51
Jönsson Jöns, Mulseryd................................................. 26
Jönsson Jöns, sockenskomakare, Rackhult, Åsenhöga.. 40
Jönsson Jöns, soldat....................................................... 50
Jönsson Lars, nämndeman, Valdshult 28, 46, 50, 52, 54, 55, 60, 67
Jönsson Lars, Stigaryd, Mulseryd.................................. 40
Jönsson Magnus, Kärr.................................................... 52
Jönsson Måns, Jära, Mulseryd....................................... 37
Jönsson Per.................................................................... 22
Jönsson Per, Granstorp, Åsenhöga................................ 37
Jönsson Per, Hestra, Åsenhöga................................ 37, 38
Jönsson Per, Stigaryd, Mulseryd.................................... 67
Jönsson Sigfrid, Ryd, Mulseryd......................... 30, 55, 57
Jönsson Sven.................................................................. 97
Jönsson Sven, Espås, Norra Hestra................................ 26
Jönsson Sven, Hökult, Norra Unnaryd.......................... 58
Jönsson Sven, Karebý.................................................. 106
Jönsson Sven, Karsbo, Norra Unnaryd.......................... 57
Jönsson Sven, ryttare, Mjogaryd, Kävsjö................. 41, 42
Jönsson Tore, soldat....................................................... 36
Jönsson Zackarias, Mårtenstorp, Öreryd............ 51, 78, 79
Jöransson Jon, Harphulta torp, Angerdshestra............... 45

K
Kagg Lars, överstelöjtnant.................................... 109, 110
Karin, piga, Fåglabo, Mossebo....................................... 33
Karin, Yås, Angerdshestra........................................ 41, 42
Kerstin, Plombo, Stengårdshult...................................... 36
Kielldal Bengt, gästgivare, Jära, Mulseryd...................... 95
Killenback Johan Georg, fältskär........................ 61, 70, 72
Kinberg Jon.............................. Se Andersson Kinberg Jon
Kiällner, fjärdingsman......................................... 34, 35, 63
Kjellerstedt Anders, postmästare..................................... 93
Kjellerstedt Magnus, bruksinspektor...................... 94, 101
Kjöllerström Alexander Peter, fänrik.................... 100, 120
Kjöllerström Anders Vilhelm, löjtnant.......................... 120
Kjöllerström Anna Christina Catarina, Byarum.... 100, 121
Kjöllerström Bengt, Öreryd...................................... 74, 76
Kjöllerström Bernt, länsman............................... 70, 71, 75
Kjöllerström Bernt, länsman, Öreryd............................ 128
Kjöllerström Britta, Värnamo.......................................... 76
Kjöllerström Elisabet Benedikte.................................... 100
Kjöllerström Elsa, Öreryd......................................... 74, 76
Kjöllerström Erland, borgare, Uddevalla..................... 9, 20
Kjöllerström Gustaf Reinhold, sergeant, Värnamo. 76, 120
Kjöllerström Helena Katarina, Drev.......................... 72, 74
Kjöllerström Helena, Öreryd......................................... 100
Kjöllerström Ingemar, gästgivare, Öreryd Se Svenningsson Kjöllerström, gästgivare, Öreryd
Kjöllerström Ingemar, länsman, Öreryd 5, 9, 18, 19, 23–74, 109, 113, 127–28
Kjöllerström Ingemar, Öreryd....................................... 101
Kjöllerström Johannes, Stackebo, Mossebo Se Svenningsson Kjöllerström Johannes, Stackebo, Mossebo
Kjöllerström Jonas, gästgivare, Öreryd Se Svenningsson Kjöllerström Jonas, gästgivare, Öreryd
Kjöllerström Kajsa, gästgiverska, Öreryd 9, 77, 98, 100–101, 122, 129
Kjöllerström Katarina, Västergården, Öreryd Se Svenningsdotter Kjöllerström Katarina, Västergården, Öreryd
Kjöllerström Katarina, Öreryd....................................... 100
Kjöllerström Magdalena Fredrika................................. 100
Kjöllerström Magnus, Förenta Staterna............................ 9
Kjöllerström Magnus, Åsen, Mossebo Se Svenningsson Kjöllerström Magnus, Åsen, Mossebo
Kjöllerström Maria, Stommen, Mossebo Se Svenningsdotter Kjöllerström Maria, Stommen, Mossebo
Kjöllerström Mikael, fältväbel, Värnamo.... 9, 75, 120, 121
Kjöllerström Mikael, gästgivare, Bölaryd, Villstad........... 9
Kjöllerström Månsson Håkan, gästgivare, Bredaryd........ 9
Kjöllerström Månsson Johan, Hillerstorp, Kävsjö............ 9
Kjöllerström Nils, Öreryd......................................... 74, 76
Kjöllerström Per August................................................... 9
Kjöllerström Peter, gästgivare, Öreryd............................ 73
Kjöllerström Petronella Alexandrina............................. 100
Kjöllerström Petter, gästgivare, Gölingstorp Norregård, Nittorp                 Se Svenningsson Kjöllerström Petter, gästgivare, Gölingstorp Norregård, Nittorp
Kjöllerström Petter, gästgivare, Öreryd 5, 9, 72, 73, 74, 75, 76, 77–99, 92, 99, 100, 120, 121, 129
Kjöllerström Petter, inspektor, Tåssjö och Östra Ljungby 9, 99, 120–21
Kjöllerström Ulrika Eleonora, Svarttorp............... 100, 120
Kjöllerström Vallentin, fältväbel..................................... 76
Kjöllerström, Lisken, Öreryd Se Svenningsdotter Kiöller¬ström Lisken, Öreryd
Knutsson Per, gästgivare, Nissaryd, Långaryd............... 97
Kruck Gabriel Fredrik, friherre....................................... 96

L
Lars, Brynsås, Norra Unnaryd....................................... 69
Lars, skjutsrättar, Norregården, Ryd, Mulseryd............. 46
Larsdotter Britta, Västergården, Öreryd.......................... 66
Larsdotter Ingeborg, piga, Unnaryds krog...................... 67
Larsdotter Ingrid, Bottnatyd prästgård............................ 40
Larsdotter Karin, Lilla Älmåsa torp, Angerdshestra........ 45
Larsdotter Kerstin, Älmås, Angerdshestra.......... 41, 45, 46
Larsson Anders, frälsefogde........................................... 40
Larsson Anders, Mossebo, Öreryd.............. 32, 37, 51, 61
Larsson Anders, Skog.................................................... 71
Larsson Anders, Älmås.................................................. 40
Larsson Arvid, Kullhestra............................................... 96
Larsson Erik, landgevaldiger.......................................... 61
Larsson Erland, Arvidabo, Angerdshestra................ 45, 46
Larsson Fällberedare Erik, Jönköping............................ 51
Larsson Johan, Bråten.................................................... 15
Larsson Jon, Ekornahult, Bondstorp.............................. 37
Larsson Jon, Karshult, Månsarp..................................... 49
Larsson Jöns, Mossebo, Öreryd..................................... 74
Larsson Jöns, Röksberg, Mulseryd................................ 61
Larsson Jöns, skomakare................................................ 60
Larsson Lars, soldat........................................................ 50
Larsson Mårten, gästgivare Gölingstorp, Nittorp............. 5
Larsson Per, Åsenhöga................................................... 38
Larsson Sven, Håkentorp, Åsenhöga....................... 32, 39
Larsson Sven, Ingarp, Åsenhöga.................................... 19
Larsson Sven, Kålgränna, Bottnaryd.............................. 51
Larssson, Anders, Mossebo, Öreryd.............................. 37
Lasse, Högabråten, Åker.............................................. 108
Lejonhuvud Carl Fredrik, greve...................................... 53
Liedbeck Georg Reinhold, kronobefallningsman 91, 93, 94
Lindhielm Mårten, landshövding...................... 27, 59, 128
Lindstedt Anders, länsman, Drev................................... 74
Lindstedt Elin, Drev........................................................ 74
Lindstedt Ingemar, soldat, Lunden soldattorp, Drev....... 74
Lindstedt Katarina........................................................... 75
Lindstedt Margareta Katarina, Braås, Drev..................... 74
Lindstedt Maria, Braås torp, Drev.................................. 74
Lindstorphius Petrus, prost, Korsberg............................ 21
Linnartsdotter Kerstin, Bäckebo torp.............................. 41
Litenius, kyrkoherde, Stengårdshult............................... 39
Ljungqvist Anna Vallentinsdotter, Värnamo............ 75, 76

M
Marchander Nicolaus, kyrkoherde.................................. 77
Matsdotter Cathrina, huspiga, Gunillaberg, Bottnaryd.... 40
Mattesdotter Britta.......................................................... 22
Mattsson Jöns, nämndeman, Elghult, Källeryd............... 87
Mattsson Per, Elghult, Källeryd...................................... 29
Meck Erik Johan, överste............................................... 21
Mentzer Arvid, korpral................................................. 100
Mikaelsdotter Elsa, Mo, Åsenhöga............................... 119
Mikaelsdotter Ingeborg, soldathustru............................. 50
Mikaelsdotter Karin, Abborrakull, Åsenhöga............... 119
Mikaelsdotter Ragnel, Broddhult, Åsenhöga................ 119
Mikaelsson Amund, Galtås, Åker................................ 119
Mikaelsson Håkan, Skärvhult 8, 9, 20, 50, 51, 60, 72, 73, 119
Mikaelsson Nils, Ingarp, Åsenhöga och Marsås, Kävsjö 18, 19, 20, 21–22, 38, 66, 73, 127
Moberg Cajsa, Öreryd Se Bengtsdotter Moberg Cajsa, Öreryd
Moberg Ingeborg, Öreryd Se Hansdotter Moberg Ingeborg, Öreryd
Måns, Berg................................................................... 108
Måns, Hestra, Åsenhöga................................................ 38
Måns, nämndeman, Norra Hestra................................... 37
Måns, Svinhult, Angerdshestra...................................... 71
Månsdotter Anna, Skarköp, Åsenhöga........................... 20
Månsdotter Elsa, piga, Klockaregården, Öreryd........... 121
Månsdotter Ingeborg, Kärr............................................. 40
Månsdotter Kerstin, Landbogården, Öreryd................... 50
Månsdotter Kerstin, Äspås, Norra Hestra....................... 40
Månsdotter Ragnela........................................................ 40
Månsdotter Sara, Jära, Mulseryd.................................... 77
Månsdotter Sigrid......................................................... 108
Månsson Anders, Mossebo, Öreryd.............................. 92
Månsson Anders, soldat, Lilla Bryna, Angerdshestra.... 70
Månsson Anders, Söttersbo, Norra Unnaryd..... 57, 71, 72
Månsson Bryngel, ryttare............................................. 123
Månsson Gunne, Ulvestorp, Öreryd........................ 86, 87
Månsson Håkan, Karsbo, Norra Unnaryd...................... 43
Månsson Jöns................................................................. 36
Månsson Jöns, Brännhult, Norra Hestra........................ 25
Månsson Jöns, Norra Hestra.......................................... 33
Månsson Jöns, Velebo, Åsenhöga................................. 82
Månsson Lars, gästgivare, Norra Unnaryd..................... 92
Månsson Lars, Rödjan, Åsenhöga.................................. 28
Månsson Måns, Hillerstorp, Kävsjö............................... 20
Månsson Måns, Remma, Norra Unnaryd................. 47, 58
Månsson Olof, Vallgårda............................................... 64
Månsson Per, Löckna, Mulseryd.................................... 40
Månsson Samuel, borgare, Skövde................................ 35
Månsson Sven, Hösabo.................................................. 79
Månsson Sven, Lilla Bosarp, Mulseryd....... 55, 56, 63–66
Månsson Sven, Mariebo................................................. 77
Månsson Sven, nämndeman, Bjärsved, Öreryd 39, 50, 54, 67, 73
Mårten, Kärr................................................................... 71
Mårtensdotter Lisken, gästgiverska, Gölingstorp, Nittorp 99
Mårtensson Joen............................................................. 61
Mårtensson Jon, Svenshult, Åsenhöga........................... 19
Mårtensson Lars, gästgivare, Kättsjö, Ljungsarp............ 99
Mårtensson Peter, Amundabo, Ljungsarp........................ 5
Mårtensson Petter, Amundabo, Ljungsarp............. 99, 101
Märit............................................................................. 108
Mörner Bernt, överste................................... 51, 53, 57, 66
Mörner Hans Georg, landshövding................................ 23

N
Nabbe Anders, byggmästare..................................... 59, 67
Nils, Ingelsbo, Båraryd................................................... 30
Nils, Kärr........................................................................ 37
Nils, nämndeman, Älgåsen............................................. 48
Nils, Skjutsebo, Norra Hestra......................................... 37
Nils, Soldat, Karsbo, NorraUnnaryd.............................. 39
Nils, Ulvestorp, Öreryd.................................................. 55
Nils, Östra Svinhult, Angerdshestra............................... 52
Nilsdotter Anna, Marsås, Kävsjö.................................... 22
Nilsdotter Britta, Bölaryd, Villstad................................. 20
Nilsdotter Britta, piga, Öreryd och Röksberg, Mulseryd 67, 68, 70
Nilsdotter Elin................................................................. 36
Nilsdotter Elin, Hansbo.................................................. 40
Nilsdotter Elin, Mo, Åsenhöga............................. 113, 114
Nilsdotter Elsa, Österskog, Kulltorp............................... 22
Nilsdotter Ingerd, Kullshestra, Stengårdshult................. 61
Nilsdotter Johanna, Mulseryd......................................... 26
Nilsdotter Kerstin, Hillerstorp, Kävsjö.................... 18, 109
Nilsdotter Märta.............................................................. 22
Nilsson Anders......................................................... 69, 70
Nilsson Anders, Hammelsbo, Åsenhöga........................ 17
Nilsson Anders, Hösabo, Norra Unnaryd...................... 57
Nilsson Anders, Lunnarsbo, Stengårdshult.................... 29
Nilsson Anders, Ryd, Mulseryd..................................... 30
Nilsson Anders, skjutsrättare, Ryd, Mulseryd.......... 61, 62
Nilsson Anders, soldat................................................... 21
Nilsson Anders, Södra Svansö, Bottnaryd............... 71, 72
Nilsson Björn, soldat och trumslagare, Hillerstorp, Kävsjö 9, 11, 18, 109, 110, 111, 112
Nilsson Ingemar............................................................. 22
Nilsson Joen, handelsman, Jönköping............................ 22
Nilsson Jon..................................................................... 22
Nilsson Jon, Fiås, Nittorp............................................. 122
Nilsson Jöns, Korphult, Bjurbäck................................... 52
Nilsson Jöns, soldat, Hestra, Åsenhöga. 19, 20, 21, 37, 38
Nilsson Lars, Espås, Norra Hestra................................. 79
Nilsson Lars, Nåthult, Bottnaryd.................................... 46
Nilsson Mikael, Marsås, Kävsjö..................................... 22
Nilsson Måns, Bränneshylte, Kulltorp............................ 20
Nilsson Nils.................................................................... 30
Nilsson Nils, fänrik........................................................ 14
Nilsson Nils, länsman, Hökhult, Kävsjö....................... 114
Nilsson Nils, soldat........................................................ 61
Nilsson Nils, Stora Bosarp, Mulseryd............................ 62
Nilsson Nils, Velebo, Åsenhöga.................................... 73
Nilsson Olof, dräng, Öreryd........................................... 40
Nilsson Per, Ingarp, Åsenhöga....................................... 19
Nilsson Per, soldat, Munkabo torp, Angerdshestra.. 41, 45
Nilsson Per, Stora Bosarp, Mulseryd............................. 29
Nilsson Per, Valdshult.................................................... 61
Nilsson Sven, gästgivare, Byarum................................ 100

O
Olof, Kohult, Bottnaryd.................................................. 35
Olofsson Anders, Rud, Bottnaryd.................................. 59
Olofsson Anders, soldat, Fagerberg, Öreryd.................. 36
Olofsson Nils, skjutsrättare, Öreryd. 27, 32, 49, 51, 67, 69
Olofsson Rickard, Halmstad........................................... 60
Olofsson Sven, Landbogården, Öreryd.. 29, 30, 67, 68, 69
Olofsson Sven, Öreryd................................................... 67
Oxenstierna Elsa Christina, grevinna.............................. 96

P
Palmgren Sven, student.................................................. 40
Pedersdotter Ingegerd, Harfall, Åker............................ 108
Pedersdotter Kerstin, Harfall, Åker............................... 108
Pedersson Nils, Harfall, Åker....................................... 108
Per, Enebo...................................................................... 56
Per, klockare, Kyrkebo................................................... 30
Per, klockare, Västergården, Öreryd............................... 37
Per, Långhult, Angerdshestra......................................... 63
Per, Mellangården, Norra Unnaryd................................ 52
Per, nämndeman, Arnabo............................................... 46
Per, Skjutsebo, Norra Hestra.......................................... 50
Per, Slungsås, Kävsjö................................................... 106
Per, soldat, Saxhults rote................................................ 53
Per, Stuveryd, Stengårdshult.......................................... 28
Per, Ärnabo, Bottnaryd................................................... 65
Persdotter Brita, Sulebo, Byarum................................... 43
Persdotter Britta,soladten Anders Svenssons hustru...... 65
Persdotter Ingeborg, piga................................................ 79
Persdotter Ingegerd, Karsbo soldattorp, Norra Unnaryd 42, 43, 44
Persdotter Ingegerd, Karsbo, Norra Unnaryd................. 41
Persdotter Ingegärd, Nissanäs, Angerdshestar............... 40
Persdotter Karin, Hagelstorp, Åsenhöga......................... 29
Persson Anders, Bränneshylte, Kulltorp......................... 20
Persson Anders, Ingarp, Åsenhöga........................ 20, 119
Persson Anders, Långhult, Angerdshestra..................... 63
Persson Anders, soldat, Långhult, Angerdshestra.......... 58
Persson Anders, Ulvestorp, Öreryd............................... 83
Persson Daniel, Ledshestra, Bottnaryd........................... 34
Persson Daniel, nämndeman, Ulvestorp, Öreryd 86, 87, 88
Persson Daniel, Ryd Mulseryd....................................... 31
Persson Isak, Lönekulla, Berga...................................... 19
Persson Jakob, dräng, Ingarp, Åsenhöga....................... 40
Persson Jon, Stuveryd, Stengårdshult............................ 73
Persson Jonas, länsman, Korsberga................................ 36
Persson Jöns, nämndeman, Öllmestad............................ 55
Persson Jöns, Rannebo, Åsenhöga........................... 85, 92
Persson Jöns, Ulvestorp, Öreryd.................. 49, 51, 52, 73
Persson Jöns, Öreryd..................................................... 83
Persson Lars, befallningsman, Stora Hökhult, Norra Unnaryd                   51
Persson Lars, frälsefogde......................................... 28, 57
Persson Lars, Långhult, Angerdshestra.................... 31, 32
Persson Lars, nämndeman, Skog.................................... 87
Persson Lars, Skog................................................... 86, 87
Persson Lars, Stora Hökhult, Norra Unnaryd................ 44
Persson Lund Jon, korpral.............................................. 26
Persson Mattis, Öreryd....................................... 71, 72, 83
Persson Måns, nämndeman, Remma, Norra Unnaryd.... 58
Persson Mårten, Husbacka, Norra Unnaryd................... 85
Persson Nils, Slungsås, Kävsjö.................................... 113
Persson Per, Björkebo.................................................... 61
Persson Per, Elghult, Källeryd............................ 29, 31, 54
Persson Per, Flahult, Norra Hestra................................. 33
Persson Per, ryttare, Harvared, Gällstad......................... 28
Persson Samuel, Kramphult. Åsenhöga.......................... 29
Persson Sven.................................................................. 40
Persson Sven, Hösabo, Norra Unnaryd......................... 57
Persson Sven, uppbördsman.................................... 26, 27
Pihl Anders................................................................... 122
Printz Christina............................................................... 61
Printz Niklas, handelsman.................................. 40, 61, 72
Pärsson Anders, Sommarhult, Stengårdshult................. 71

R
Ragnela, kyrkoherdehustru, Bottnaryd........................... 41
Ridderstråle Casper, korpral........................................... 96
Ridderstråle Stina, Värnamo........................................... 76
Robertonig Magnus, fältväbel................................... 25, 58
Rooth Anders................................................................. 41
Ross Detloff, kyrkmålare................................................ 98
Rosvik Mikael, soldat..................................................... 30
Roting Anders, Jönköping.............................................. 37
Rundquist Beata............................................................ 100
Rythenius Olof, komminister, Bottnaryd........................ 36

S
Scheibe Anna Elisabeth, Östra Ljungby......................... 99
Schelle Carl Fredrik, utridare och sadelmakare, Värnamo 76
Siggesson Nils, Löckna, Mulseryd................................. 26
Silfverschiöld Niklas, landshövding....................... 80, 121
Simonsdotter Kerstin, piga, Bosarp, Mulseryd... 40, 41, 68
Skamfoot Jonas........................................................ 33–36
Staffansdotter Ingrid....................................................... 36
Staffansson Johan, Fagerhult, Angerdshestra................. 29
Stegman Maria Greta................................................ 21, 22
Stenman Sven, skogvaktare............................................ 82
Stierna Carl..................................................................... 21
Stierna Göran, Kapten................................................... 106
Stierngranat A.C., överstelöjtnantska............................ 100
Stiernklou Anders........................................................... 27
Storck Jonas......................................... Se Skamfoot Jonas
Strumselia Lucretia, Lidhult............................................ 21
Struve Caspar, kommissarie........................................... 23
Struve Peter, kapten........................................................ 12
Sturk Peter................................................................ 73, 74
Ståhl Olof, beslagare....................................................... 22
Sven Linnar, Hösabo, Norra Unnaryd............................ 57
Sven, Beet, Bottnaryd..................................................... 33
Sven, Julved, Källeryd.................................................... 86
Sven, knekt, Hult............................................................ 11
Sven, Mo, Åsenhöga.................................................... 119
Sven, Nygård.................................................................. 39
Sven, Svedbrandshult, Mulseryd.................................... 25
Svenningsdotter Kjöllerström Katarina, Västergården, Öreryd                   101
Svenningsdotter Kjöllerström Maria, Stommen, Mossebo 99, 101, 121
Svenningsdotter Kjöllerström Stina, Gölingstorp, Nittorp 5, 99, 100, 101
Svenningsdotter Kjöllerström, Lisken, Öreryd. 94, 99, 101
Svenningsdotter Maria, Stommen, Mossebo................ 129
Svenningsson Ingemar, Västergården, Öreryd............... 87
Svenningsson Johannes, Stackebo, Mossebo................. 99
Svenningsson Kjöllerström Ingemar, gästgivare, Öreryd 85, 87, 88, 99, 101
Svenningsson Kjöllerström Johannes, Stackebo, Mossebo 101
Svenningsson Kjöllerström Johannes, Stommen, Mossebo....................... 129
Svenningsson Kjöllerström Jonas, gästgivare, Öreryd 99, 101
Svenningsson Kjöllerström Magnus, Åsen, Mossebo 99, 101
Svenningsson Kjöllerström Petter, gästgivare, Gölingstorp Norregård, Nittorp                      101
Svenningsson Kjöllerström Petter, gästgivare, Gölingstorp, Nittorp           99
Svensdotter Beata, piga, Håkansgården, Öreryd............. 50
Svensdotter Ingegerd, Tokarp, Anderstorp... 105, 106, 108
Svensdotter Ingrid, Hunsebo soldattorp, Norra Unnaryd 26
Svensdotter Karin, Ingarp, Åsenhöga............................. 16
Svensdotter Karin, Landbogården, Öreryd..................... 87
Svensdotter Karin, Larsbo.............................................. 40
Svensdotter Karin, Södra Valdshult, Valdshult.............. 47
Svensdotter Malin, Mossebo, Öreryd............................. 26
Svensdotter Märta, piga, Öreryd..................................... 40
Svensson Anders, Hösabo............................................. 71
Svensson Anders, Lilla Bosarp, Mulseryd..................... 96
Svensson Anders, soldat................................................ 65
Svensson Anders, soldat, Öreryd................................... 49
Svensson Anders, Starkeryd, Skövde...................... 36, 37
Svensson Arvid, Mo, Åsenhöga.............................. 90, 91
Svensson Arvid, nämndeman, Mo, Åsenhöga... 87, 92, 93
Svensson Arvid, Södra Valdshult, Valdshult................. 47
Svensson Börje, Mo, Åsenhöga................... 113, 114, 119
Svensson Clement, Håkansgården, Öreryd 28, 29, 38, 39, 41, 52, 80, 82, 85
Svensson Daniel, Inslared.............................................. 86
Svensson Erik................................................................. 29
Svensson Erik, dräng...................................................... 29
Svensson Erik, Tranhult, Stengårdshult.......................... 39
Svensson Gustaf, gästgivare, Ledshestra, Bottnaryd...... 95
Svensson Hans, Alabo, Öreryd...................................... 79
Svensson Hans, tjänstepojke.................................... 38, 39
Svensson Håkan, Marsås, Kävsjö.................................. 22
Svensson Håkan, soldat, Assarbeo, Norra Hestra.......... 27
Svensson Jon, Lilla Älmåsa torp, Angerdshestra........... 45
Svensson Jon, Skärebo, Mulseryd................................. 61
Svensson Jon, Älmåsa torp, Angerdshestar................... 45
Svensson Jöns, Brynsås, Angerdshestra........................ 40
Svensson Jöns, ryttare, Ulvestorp, Öreryd..................... 42
Svensson Jöns, Ulvestorp, Öreryd................................. 72
Svensson Lars, Fagerberg, Öreryd................................. 79
Svensson Lars, klockare, Åsenhöga............................... 30
Svensson Mattias............................................................ 86
Svensson Mattias, Brynsås, Norra Hestra...................... 86
Svensson Måns, Vallgårda............................................. 64
Svensson Nils, Skeda, Rydaholm................................... 19
Svensson Olof, postbonde, Kålgränna, Bottnaryd.......... 37
Svensson Per, Svinhult, Angerdshestra.......................... 58
Svensson Per, uppbördsman, Elsabo, Mulseryd 25, 26, 27, 58, 66, 72
Svensson Swart, Hans, korpral. Sånarp, Dalstorp.......... 33
Svensson Sven, dräng, Stora Bosarp, Mulseryd............ 40
Svensson Sven, Spikhemmet, Angerdshestra........... 41, 42
Svensson Sven, Äspås, Norra Hestra............................. 40
Svensson Sven, Öreryd.................................................. 41
Svinhuvud Elisabet......................................................... 31

T
Thaske Jakob, tullbesökare............................................. 61
Thiemern Bernt, kapten, Jönköpings regemente............. 85
Thiemern Henrik Vilhelm, hejderidare............................ 85
Thorsson Anders............................................................ 62
Thorsson Gustaf............................................................. 61
Thorsson Jakob........................................................ 61, 62
Tillia Christoffer................ Se Håkansson Tillia Christoffer
Tillia Erik..................................... Se Håkansson Tillia Erik
Tilliander Sven, kyrkoherde, Stengårdshult........ 43, 44, 74
Timström Jonas, skrivare................................................ 51
Tor, dräng, Norra Unnaryd............................................. 69
Torbjörn, Jönköping....................................................... 38
Torbjörnsson Olof, Karsbo Lillegården, Norra Unnaryd 44
Torchelius Peter, komminister, Anderstorp.................. 106
Torsson Anders, gästgivare, Ledshestra, Bottnaryd. 34, 95
Torsson Gustaf, Ledshestra, Bottnaryd.......................... 34
Torsson Jon, länsman, Högabråten, Åker....................... 23
Torsson Per, Lesdashestra, Bottnaryd...................... 34, 35
Torstensson Jöns, gästgivare, Öreryd 30, 36, 37, 50, 66, 68, 128
Tyres, Apelskift, Habo................................................... 46
Töre, Hundebo, Norra Unnaryd..................................... 62

U
Uddesson Per, Österskog, Kulltorp................................ 22
Uroo Petter, inspektor..................................................... 27

V,W
Walldon Carl................................................................... 68
Wallqvist Erik, gästgivare, Jära, Mulseryd..................... 89
Wendeberg Anders......................................................... 58
Wennerstedt, hovrättspresident....................................... 85
Wessing Claes................................................................ 52
Willing Henrik, gästgivare och hejderidare... 47, 53, 61, 67
Willstadius Gabriel, kyrkoherde, Bondstorp................... 59
Wulf Jakob, kornett........................................................ 72
Wästberg Anders, mönsterskrivare................................. 58

Z
Zackariasdotter Karin, Fiås, Nittorp.............................. 122
Zakariasson Mård Måns, gästgivare, Norra Unnaryd 73, 75, 90

Ö
Örneklou Peter, landshövding........................................ 61