lördag 21 juli 2018

Bönder och Gästgivare på gränsen mellan Västergötland och Småland

En kommande bok, med arbetsnamnet "Bönder och gästgivare på gränsen mellan Västergötland och Småland" kommer att behandla förfäder och ättlingar till Magnus Magnusson (1822-1881) och Anna Cajsa Johannesdotter (1822-1910) i Mårtenstorp Mellomgården, Ullasjö. Båda var födda i Nittorp.


Magnus Magnusson och Anna Cajsa Johannesdotter.

Förfäderna till Magnus Magnusson och Anna Cajsa Johannesdotter är geografiskt i huvudsak koncentrerade till Ljungsarp och Nittorp med intilliggande socknar som Gällstad, Marbäck, Norra Unnaryd, Tranemo, Ölsremma och Öreryd. Några få grenar kommer utanför detta område och då främst från Östbo härad, sannolikt kommer också en gren från Tyskland genom fältskären Kristian Fischer.

Flera har i generationer verkat som gästgivare i Gölingstorp, Nittorp och Öreryd. I övrigt har de flesta av förfäderna varit skatte- eller kronobönder där flera innehaft uppdrag i lokalsamhället som som nämndemän och kyrkvärdar. Magnus Magnussons far, Mangnus Johansson, var föreståndare för bygget av Nittorps kyrka. Andra har varit soldater och ryttare. Magnus Magnussons farfar, Johannes Ask, avancerade till fältväbel och deltog i två tyska fälttåg under 1800-talets början.

Syftet med boken är att ge en bild som är fylligare bild än den som enbart ges genom kyrkböckernas ganska magra uppgifter. Genom de fantastiska domböckernas material har bilden för vissa av individer kunnat ges skarpare konturer även om det sällan varit möjligt att skapa en helhetsbild. Här förekommer arvs- och ägotvister, bråk med grannar, nyodlings- och förbättringsarbeten, hästbyten, handel och mycket annat. Bland det mer spektakulära finns fältskären Kristian Fischers dråp på sin gesäll för vilken han dömdes till döden, ett straff som omvandlades till böter.

I boken ingår ett fördjupningsavsnitt som handlar om släktförhållandena i Fiås, Nittorp, en gård till vilken flera linjer går tillbaka. Här finns klockaren Nils Gunnarsson, död 1706, till vilken Magnus Magnusson härstammar på två linjer och Anna Kajsa Johannesdotter på en linje. Här finns skattebonden Måns i Fiås, död omkring 1600, till vilken det också går tre linjer.

Bland Magnus Magnussons förfäder finns släkten Kjöllerström, vars tre första generationen, behandlas i boken En korpral, en länsman, en gästgivare. Ett bidrag till släkten Kjöllerström personhistoria. I samband med utgivandet av den nu aktuella boken kommer också en andra något uppdaterad upplaga av "Kjöllerströmboken" att ges ut.

Då materialet varit omfattande har också ett ursprungligt bakgrundsavsnitt om gästgivarna i Gölingstorp, Nittorp, Gölingstorpsläkten, givits ut som en separat bok. Boken beskriver den släkt som innehade gästgiveriet i Gölingstorp under åtminstone 350 år. Magnus Magnussons morfar, Peter Mårtensson, var gästgivareson från Gölingstorp och tillhörde denna släkt.

Ytterligare ett planerat bakgrundsavsnitt blev istället artikeln Om släkten Lindmans ursprung i tidskriften Släkt och Hävd. Bland Anna Kajsa Johannesdotters förfäder finns bonden Carl Björnsson i Mörkö, Ölsremma, som var bror till kyrkoherden Arvid Lindman i Mjöbäck och stamför för släkten Lindman. I artikeln förs släkten ytterligare två generationer bakåt. Denna släkts mest kände medlem, var kyrkoherdens sonsons sonson och namne, amiralen och statministern Arvid Lindman, en av vårt lands ledande politiker under 1900-talets början.

Magnus Magnusson och Anna Kajsa Johannesdotter hade fem barn av vilka tre, Salomon Alfred Magnusson, Matilda Vilhelmina Asplund och Johan Emil Magnusson har ättlingar. Neden följer foton av barnen:


Salomon Alfred Magnusson (1848-1931). Har ättlingar.


Matilda Vilhelmina Magnusdotter Asplund (1851-1929) och Anders Magnus Asplund (1854-1934). Har ättlingar.


Johan Emil Magnusson (1854-1886). Har ättlingar.


Frans Justus Magnusson (1858-1880). Har inga ättlingar.


Augusta Maria Magnusdotter Brolin (1865-1939). Har inga ättlingar.

I arbetet med boken har 421 ättlingar identifierats. Grenar, som emigrerat till USA, är inte fullt ut kartlagda varför det totala antalet ättlingar är fler. Identifierade ättlingar är fördelade på generationer enligt följande:
  • Barn: 5
  • Barnbarn: 14
  • Barnbarns barn: 31
  • Barnbarns barnbarn: 65
  • Barnbarns barnbarns barn: 117
  • Barnbarns barnbarns barnbarn: 159
  • Barnbarns barnbarns barnbarns barn: 30
Fyra av barnbarnen emigrerade till USA där det finns ättlingar.

Bokens manus är nu färdigställt. Nu kommer ättlingarna kontaktas för att kontrollera uppgifter och för att försöka hitta foton av de äldsta generationerna.

Boken kommer att ges ut dels som en e-bok och dels i en tryckt version.

1 kommentar: